Student’s Placed

Students Placed at SCET 2016-17

                                                                                     CONGRATULATIONS’

S.No. Name of Students 
1 Ravindra Regmi
2 Sushant Patil
3 Renuka Hundre
4 Anuja Mense
5 Suvidha Wagh
6 Mohammed Osama
7 Ravindra Regmi
8 Stephen Autade
9 Zeeshan Khan
10 Suchita H
11 Apoorva K
12 Sachin K
13 Devraj L
14 Kumar V
15 Rohit Suksare
16 Maruti S
17 Vinayak Patil
18 Venkatesh Hooli
19 Vinayak Patil
20 Alfiya D
21 Lubna M
22 Pranita G
23 Mohammed I H
24 Mahesh V H
25 Akshay Badiger
26 Vinayak Patil
27 Maruti S
28 Triveni P
29 Varsha J
30 Gajala M B
31 Mahesh V H
32 Priyanka P
33 Nishigandha S
34 Praveen C
35 Apoorva K